Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Adamowicz

Kompleksowe, całodzienne, całodobowe żywienie pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

Numer zamówienia: SZP-332-57US-2016

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Przedmiotem zamówienia jest:

 

                                                  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 Nazwa zamówienia publicznego: Kompleksowe, całodzienne, całodobowe żywienie pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

 

I. Nazwa  oraz adres Zamawiającego:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Adres: ul. Żołnierska 18a ,  10 – 561 Olsztyn

NIP 739-29-54-843       Regon 000295580

Godziny urzędowania: 07.30 – 15.00.

Tel. 089-5393455

 

II. Tryb udzielenia zamówienia i podstawa prawna:

Postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczy usług społecznych  o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych art. 138o.

1) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów Dz. U.  z dnia 28 grudnia 2015 r. poz. nr 2254 w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do € stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,

2) Ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 z późn. zm.)

3) Wybranych przepisów z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p. zm.) – zwanej dalej również ustawą.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia, kod CPV, wymagania stawiane wykonawcy w z związku z realizacją przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa wytworzenia i dostawy posiłków całodobowych, codziennych dla pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, w tym mieszanek dla niemowląt, wraz z dystrybucją tych posiłków do leczonych pacjentów przebywających na oddziałach Szpitala. W ramach usługi wymagane jest wraz z dostarczaniem posiłków, jednoczesne dostarczanie na oddział czystych naczyń i sztućców oraz odbiór brudnych naczyń i sztućców po posiłkach oraz odbiór
i utylizacja odpadków pokonsumpcyjnych.

 

1.2 Okres świadczenia usług – do 30 czerwca 2018r. Przewidywany czas rozpoczęcia świadczenia usług –  od 15 grudnia 2016r. (tolerancja +/- 10 dni)

 

1.3 Łączna ilość zamawianych posiłków:

a) Liczba pełnych OSOBODNI wynosi średnio 150 dziennie, miesięcznie 4 575 osobodni x  18,5 miesiąca = łącznie 84 638 osobodni ( w tym: dieta  (1-3 lat - 70% diety) małego dziecka 30 osobodni dziennie, miesięcznie 915 x 18,5 miesiąca  = 16.928 osobodni oraz  dieta (4-18 lat) 120 osobodni dziennie , miesięcznie 3 660 x 18,5 =  67 710 osobodni).  Wskazana ilość ma charakter przybliżony i służy do kalkulacji kosztów żywienia w PLN za 1 osobodzień przy sporządzaniu oferty przez wykonawcę. Faktyczna ilość zamówionych posiłków może ulec zmianie i wynikać będzie z rzeczywistych, codziennych zapotrzebowań Zamawiającego.

b) Łączna liczba posiłków regeneracyjnych  - 1 295.

c) WYKAZ zamawianych  MIESZANEK NIEMOWLĘCYCH ORAZ ŚREDNIE   ZUŻYCIE w okresie  18,5

Nazwa produktu

Średnie zużycie w miesiącu

średnie zużycie w okresie 18,5 miesiąca

Bebiko 2

35 litrów

  648 litrów

Bebiko 2 R

35 litrów

  648 litrów

Bebiko 3

10 litrów

  185 litów

Bebiko 3 R

7 litrów

  130 litrów

Bebilon 2

6  litrów

  111 litrów

Woda mineralna

450 litrów

8 325  litrów

Klej ryżowy do pojenia

10 litrów

   185 litrów

Klej ryżowy do mieszanek leczniczych

50  litrów

    925 litrów

Zupa jarzynowa z mięsem 120 –150 ml.

160 litrów

2960 litrów

Wytworzenie mieszanek z produktów aptecznych

70   litrów

1 295 litrów

Zupa jarzynowa b/mięsa 120 –150 ml.

100 litrów

1 850 lirów

               

 

2.  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień   kod CPV -  55300000-3, 55320000-9, 55322000-3, 55321000-6, 55521100-9, 55212000-0.

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

Okres świadczenia usług – 18,5 miesiąca. Przewidywany czas rozpoczęcia świadczenia usług – od 15 grudnia do 30 czerwca  2018r (tolerancja +/-10 dni)

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

A.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.  nie podlegają wykluczeniu

1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia, szczególnie w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3ustawy.

1.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.

1.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

 

 1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5.

 

B.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 b tj. dotyczące:
  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o ile  

                    wynika to z odrębnych przepisów. nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych

                    wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób

                  szczególny;

            1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie 

                  żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób

                  szczególny;

1.3 zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga:

               

1.3.1 wykazanie głównych usług wykonanych  w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  że wykonał  lub wykonuje należycie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych), z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykaz głównych usług musi zawierać  minimum  2 usługi o wartości i rodzaju jak poniżej:

 

 1. Minimum 2 usługi realizowane na rzecz publicznej lub niepublicznej, stacjonarnej placówki Ochrony Zdrowia z profilem dziecięcym, świadczącej całodobową opiekę nad pacjentem, obejmującą swoim zakresem usługi żywienia dzieci wraz z mieszankami mlecznymi (tzw. kuchnią mleczną), której okres wykonania usługi był realizowany nieprzerwalnie przez okres min. 12 m-cy,
 2. Minimum jedną usługę (wśród usług wykazanych wg pkt „a”), w obiekcie o profilu dziecięcym, gdzie ilość łóżek (zarejestrowana) wynosiła nie mniej niż 130, a okres na który została zawarta umowa był nie krótszy  niż 12 miesięcy, natomiast wartość tej umowy wynosiła nie mniej niż 800.000,00 zł brutto.

 

1.3.2 Ponadto, dla uznania  w zakresie warunku   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

1) w zakresie potencjału technicznego wymagane jest:

a) wykazanie, że Wykonawca dysponuje odpowiednio wyposażoną kuchnią (w tym kuchnią mleczną) wraz z zapleczem (wymagane jest podanie lokalizacji kuchni – nazwa zakładu,  miejscowość i adres oraz tytuł i okres dysponowania obiektem /własny, wynajmowany itp./ -  w formie oświadczenia wykonawcy, który stanowi element formularza ofertowego)  będącą zakładem żywienia zbiorowego typu zamkniętego, zatwierdzonym przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz posiadającą wdrożony system ISO 22 000, w której będą przygotowywane posiłki w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, której okres dyspozycji jest równy lub dłuższy od długości kontraktu o co najmniej 2 m-ce. Kuchnia z zapleczem, musi być zakładem zatwierdzonym przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i musi być wpisana do rejestru prowadzonego przez tego Inspektora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914  z późń. zm.). Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

-  aktualnej decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającej zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego, od surowca do wyrobu gotowego w tym Kuchni Mlecznej

- aktualnej decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającej dysponowaniem przez wykonawcę co najmniej trzema środkami transportu samochodowego, którymi przewożone będą  posiłki i mieszanki mleczne dla pacjentów WSSD (cateringowe) (dokument jest wymagany przypadku jeśli wytworzone posiłki dla pacjentów – w tym mieszanki mleczne, wykonawca będzie dowoził, transportował pojazdami samochodowymi  do siedziby Zamawiającego)

- aktualny Certyfikat ISO 22 000 wydany przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzający posiadanie przez wykonawcę wdrożonego i funkcjonującego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w kuchni, z której będzie realizowana usługa lub dokument równoważny

-  aktualnych dokumentów z ostatniej kontroli Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej (SANEPID)miejsca wytwarzania serwowanych posiłków i kuchni mlecznej.

 

b) wykazanie, że Wykonawca  dysponuje  oprogramowaniem służącym do zamawiania posiłków w systemie on-line, który jest zintegrowany i  kompatybilny z posiadanym przez innych zamawiających  systemem oprogramowań medycznych np. CLININET lub innych.  Na potwierdzenie warunku wykonawca przedstawi -  w formie oświadczenia oraz załączenia potwierdzenia wystawionego wykazanych zamawiających,  opis posiadanego oprogramowania (nazwa oprogramowania wykonawcy i oprogramowania zamawiających) wraz ze wskazaniem minimum 1 obiektu,  w którym wskazany system jest lub był wdrożony i funkcjonuje lub funkcjonował nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 m-cy w okresie trwania zamówienia, którego przedmiotem były usługi żywienia osób w sektorze Ochrony Zdrowia w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert. 

2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia wymagane jest wykazanie że Wykonawca dysponuje:

 1. Minimum jednym dietetykiem z wykształceniem co najmniej średnim, z co najmniej rocznym doświadczeniu w zakresie kuchni mlecznej,
 2. Minimum jedną osobą z co najmniej rocznym doświadczeniem w zakresie przygotowywania mieszanek mlecznych
 1. Osobą odpowiedzialną za kierowanie kuchnią realizującą usługi dla placówki Ochrony Zdrowia o profilu dziecięcym, świadczącej całodobową opiekę nad pacjentem i obejmującą swoim zakresem usługi żywienia dzieci wraz z mieszankami mlecznymi (tzw. kuchnią mleczną), której okres pełnienia funkcji kierowniczej był realizowany nieprzerwalnie przez okres min. 10 m-cy

 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU  ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

 1. Dokumenty wymagane

 

1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełniania warunków:

1.1. Oświadczenie Wykonawcy wykazujące brak podstaw do wykluczenia, które stanowi załączniki nr 4 do SIWZ.

1.2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  które stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

1.3 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli wykonawcy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 3. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te informacje na stronie internetowej.

1.4. Wykaz wykonanych usług  – wzór zał. 6 do SIWZ

 1. Dokumenty i oświadczenia dotyczące wymaganego potencjału technicznego

1,6  Oświadczenie i dokumenty dotyczące integracji systemu informatycznego

 1. Dokumenty z  ostatniej kontroli  Inspekcji Sanitarno – Epidemiologicznej (SANEPID) miejsca wytwarzania posiłków i kuchni mlecznej
 2. Imienny wykaz osób wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje, okres i charakter pracy (wzór wykazy zał. nr 7 do SIWZ)

 

2.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający  żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VIA. ust. 3 niniejszego VI rozdziału.

 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1  zamawiający żąda: 

 

3.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

3.2. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

3.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1.   W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne komunikacja pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r. poz. 1030) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy.

2. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami oraz potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień, ofert   jest Piotr Wichowski – insp. ds. zam. publicznych. Kontakt tel. 089-5393472 lub 602816546 codziennie w dni robocze godz. 07:30 do15:00. e-mail przetargi@wssd.olsztyn.pl

 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium . 

 1. Ustala się wadium w kwocie 20 000,00zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  - Sekcja zam. publicznych pok. nr 01 lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego – Sekcja zamówień publicznych pok. nr 01, do dnia 28-11-2016r. do godz. 09:00

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28-11-2016r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 01 (Hol główny)

 

 

XII.  KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria:

Nazwa kryterium

Waga

Odległość łączna zakładu głównego wykonawcy (kuchnia główna i kuchnia mleczna-  odległość łączna mierzona w  kilometrach) od  siedziby Zamawiającego

40

Cena 

57

Termin płatności  faktur

3

 

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu o zamówienia publiczne.
 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej podanej w ofercie.

 

XIV. OFERTA CZĘŚCIOWA – OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

XV. OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej i równoważnej.

 

XVI. POCZTA ELEKTRONICZNA, STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

1.Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres:  www.wssd.olszyn.pl  bip:  www.bip.wssd.warmia.mazury.pl 

2.Adres poczty elektronicznej na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: przetargi@wssd.olsztyn.pl

 

 

XVII. Określenie wymagań gdy przy realizacji przedmiotu zamówienia będą brały udział osoby bezrobotne, młodociane lub niepełnosprawne oraz osób zatrudnianych na umowę o pracę

 1. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.
 2. Zamawiający  wymaga zatrudniania na umowę o pracę (na czas nieokreślony lub na czas trwania przedmiotowego zamówieni)  przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wytwarzania i przygotowania posiłków (kucharze, pomoce kuchenne) oraz osób, które transportować  będą i dostarczać wytworzone posiłki do pacjentów leczonych na oddziałach szpitalnych Zamawiającego, które  wchodzić będą  w realizację przedmiotowego zamówienia, i które wykonywać będą  pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z p. zm.)

 

 

 

 

 

                     

                                     Piotr Wichowski

                Insp. ds. zamówień publicznych WSSD

 

 

 

 

Olsztyn, dnia 17-11-2016r

Załączniki: