Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Adamowicz

Ochrona fizyczna osób i mienia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Numer zamówienia: SZP-332-60US/2016

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: zgodne z art. 138o PZP

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Przedmiotem zamówienia jest:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 Nazwa zamówienia publicznego: Ochrona fizyczna  osób i mienia  Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

 

I. Nazwa  oraz adres Zamawiającego:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Adres: ul. Żołnierska 18a ,  10 – 561 Olsztyn

NIP 739-29-54-843       Regon 000295580

Godziny urzędowania: 07.30 – 15.00.

Tel. 089-5393455

BIP:  www.bip.wssd.warmia.mazury.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia i podstawa prawna:

Postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczy usług społecznych  o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych art. 138 o.

1) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów Dz. U.  z dnia 28 grudnia 2015 r. poz. nr 2254 w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do € stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,

2) Ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 z późn. zm.)

3) Wybranych(zawarte w SIWZ)  przepisów z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p. zm.) – zwanej dalej również ustawą.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia, kod CPV, wymagania stawiane wykonawcy w z związku z realizacją przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej  z jednoczesnym zabezpieczeniem technicznym.


1.1. Bezpośrednia ochrona fizyczna stała i doraźna będzie polegać na:

- stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

- Obsługa i  monitoring dźwiękowego systemu DSO (system alarmowy P-poż. Centrala zlokalizowana w bloku D1)

- zabezpieczeniu lądowiska śmigłowca przed dostępem osób nieuprawnionych na czas lądowania i startu śmigłowca - doraźnie

- ochronie fizycznej na 3 stałych posterunkach (Przychodnia specjalistyczna - Blok A1 i D1 oraz  Pawilon rehabilitacji  wraz z obsługą szatni. Łącznie 3 osoby)


1.2. Zabezpieczenie techniczne to:

 • montaż elektronicznych urządzeń  i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacja, konserwacja i naprawy  - w miejscach ich zainstalowania,
 • montaż okablowania, urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia (telewizja przemysłowa) oraz ich eksploatacja, konserwacja, naprawy i awaryjne otwieranie -  w ich miejscach zainstalowania.

 

Szczegółowy opis zakresu i wymagań dot. przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do SIWZ.

2.  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień   kod CPV -  79711000-1, 79713000-5

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

Okres świadczenia usług – 24 miesiące od daty zawarcia umowy (przewidywany termin rozpoczęcia usług nie później niż od 09-01-2017r  +/- 5dni)  Łączna ilość osobo-godzin – 26 736 .

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

A.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.  nie podlegają wykluczeniu

1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia, szczególnie w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3ustawy.

1.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.

1.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20,może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

 

 1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5.

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 b tj. dotyczące:
  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o ile  

                  wynika to z odrębnych przepisów wymagane jest posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  wymagane jest posiadanie przez wykonawcę  ważnej koncesji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia  wydanej przez Ministra spraw wewnętrznych i administracji RP. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa
w rozdz. VI. A ppkt. 1.6. Wykonawca spełni warunek jeśli załączy do oferty ważny dokument uprawniający do wykonywania usług ochrony osób i mienia. Jeśli nie złoży takiego dokumentu lub złoży dokument nieważny – warunku nie spełni.
 

            1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie 

                  żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób

                  szczególny;

1.3 zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga:

1.3.1 wykazanie głównych usług wykonanych  w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  że wykonał  lub wykonuje należycie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych), z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykaz głównych usług musi zawierać  minimum  3 usługi o wartości i rodzaju jak poniżej:

 

a) jedna usługa ochrony fizycznej mienia i osób w odniesieniu do Szpitala lub innego obiektu służby zdrowia, której wartość nie była mniejsza niż 150 tyś. złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto)

b) dwie  usługi ochrony fizycznej mienia i osób w odniesieniu do obiektów użyteczności publicznej, których każda z  wartości nie były mniejsze  niż 50 tyś. złotych brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto)    

 

1.3.2 Ponadto, dla uznania  w zakresie warunku   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

1) w zakresie potencjału technicznego wymagane jest:

a)  dysponowanie minimum  2 własnymi mobilnymi, wyposażonymi w pojazd samochodowy, grupami interwencyjnymi – NALEŻY WYKAZAĆ NR REJESTRACYJNE I MARKI POJAZDÓW GRUP INTERWENCYJNYCH

b)Wykonawca ma posiadać własne Centrum monitorowania alarmowego, które ma być zlokalizowane na terenie administracyjnym m. Olsztyn. Monitorowanie ma odbywać się na własnych częstotliwościach radiowych na podstawie ważnego pozwolenia radiowego, przyznanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie. (Dokument potwierdzający ww warunek wykonawca załączy do oferty).

 

C. Informacje o podmiotach trzecich.

1. Wykonawca nie może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych  innych podmiotów.

 

 

VI. Wymagania dotyczące wadium

1.  Zamawiający wymaga wniesienia wadium . 

 1. Ustala się wadium  w kwocie 5 000,00zł. (słownie: pięć   tysięcy złotych 00/100)

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  - Sekcja zam. publicznych pok. nr 01 lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego – Sekcja zamówień publicznych pok. nr 01, do dnia 13-12-2016r. do godz. 10:00
 2. Oferta złożona po terminie zostanie  zwrócona wykonawcy niezwłocznie bez jej otwierania.   
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13-12-2016r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 011 (Hol główny)
 4. Otwarcie ofert jest jawne.

 

VIII.  KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria:

Nazwa kryterium

Waga

Termin wykonania i uruchomienia system TV przemysłowej

40

Cena 

57

Termin płatności  faktur

3

 

 

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu o zamówienia publiczne.
 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

 

X. POCZTA ELEKTRONICZNA, BIP  ZAMAWIAJĄCEGO

1.Strona  bip: www.bip.wssd.olsztyn.pl   

2.Adres poczty elektronicznej na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: przetargi@wssd.olsztyn.pl

 

 

XI. Określenie wymagań gdy przy realizacji przedmiotu zamówienia będą brały udział osoby bezrobotne, młodociane lub niepełnosprawne oraz osób zatrudnianych na umowę o pracę

 1. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.
 2. Zamawiający  wymaga zatrudniania na umowę o pracę (na czas nieokreślony lub na czas trwania przedmiotowego zamówieni)  przez wykonawcę osób wykonujących czynności ochrony w zakresie posterunku w Bloku A!, D1 i Pawilonu Rehabilitacji, które  wchodzić będą  w realizację przedmiotowego zamówienia, i które wykonywać będą  pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z p. zm.)

 

 

XII. Informacje dotyczące podwykonawcy

Zamawiający  żąda wykonania usług bez udziału podwykonawców.

 

 

 

 

 

Opracował:   Inspektor ds. zamówień publicznychPiotr Wichowski  /podpis nieczytelny/    

 

Olsztyn, dnia 05-12-2016r

Załączniki: